July 13, 2023

Деятельность СКС в ERIELL Group

Деятельность СКС в ERIELL Group

Крепление скважин – один из важных этапов в строительстве скважин. Этот процесс включает выполнение ряда производственных операций, связанных с подготовкой ствола, инструментов и обсадных труб, а также спуском обсадных колонн, их цементированием и завершающими работами. Качество крепления непосредственно влияет на дальнейшую эксплуатацию и сроки службы скважины.

В настоящее время в Службе крепления скважин (СКС) ERIELL Group трудятся 75 опытных специалистов, обладающих внушительным опытом работы в нефтегазовой отрасли.

Одно из преимуществ СКС – наличие собственного ключевого сервиса - цеха по ремонту и обслуживанию спускового оборудования, а также свой парк необходимой современной техники.

Главная задача службы крепления заключается в безопасном выполнении работ, обеспечении сохранности здоровья персонала и соблюдение правил и техники безопасности. В инженерном отделе, работающем круглосуточно, составляются планы работ по креплению скважин, моделируется процесс цементирования скважин и проводятся гидравлические расчёты для выявления рисков на стадии программирования с использованием современного программного обеспечения для нефтегазовой отрасли.

За период своей деятельности служба крепления скважин ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC достигла значимых результатов:

1. Цементирование со средней плотностью цементного раствора 2,20 г/см³ для скважин глубиной до 5000 м с температурой до 150-200 °C.

2. Цементирование в скважинах с катастрофическими поглощениями, а также в полунасыщенных скважинах.

3. Работы по креплению скважин на основе РУО.

4. Цементирование в скважинах глубиной до 6000 м.

5. Применение оборудования CDS для спуска обсадных колонн диаметром 339,7 мм и 244,48 мм, и многие другие работы.

В среднем ежегодно проводится спуск и цементирование 500-600 колонн. Впереди у Службы крепления скважин ERIELL Group далеко идущие перспективные планы развития и расширения деятельности.

ERIELL Group da QMX faoliyati

Quduqlarni mustahkamlash – quduq qurilishining muhim bosqichlaridan biridir. Bu jarayon quduq, asboblar va mustahkamlovchi quvurlarni tayyorlash bilan bog‘liq bo‘lgan qator ishlab chiqarish amaliyotlarini bajarish, shuningdek, mustahkamlovchi quvurini tushirish, ularni semenlash va yakunlovchi ishlarni o‘z ichiga oladi. Quduqlarni mustahkamlash sifati quduqdan keyinchalik foydalanish va xizmat ko‘rsatish muddatiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi.

Hozirgi kunda ERIELL Group kompaniyasining Quduqlarni mustahkamlash xizmati (QMX) da neft va gaz sohasida katta ish tajribasiga ega 75 nafar tajribali mutaxassislar mehnat qiladi.

QMX ning afzalliklaridan biri – shaxsiy muhim servis – tushirish uskunalarini ta'mirlash va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha sexning, shuningdek, o‘zining zarur zamonaviy texnikasiga ega bo‘lgan parkining borligidadir.

Quduqlarni mustahkamlash xizmatining bosh vazifasi ishlarni xavfsiz bajarish, xodimlar salomatligini ta'minlash, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishdan iborat. Kun-u tun ishlaydigan muhandislik bo‘limida quduqlarni mustahkamlash bo‘yicha ishlar rejasi tuziladi, quduqlarni sementlash jarayoni modellashtiriladi, neft-gaz sohasidagi zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalangan holda dasturlash bosqichida xavflarni aniqlash uchun gidravlik hisob-kitoblar o‘tkaziladi.

O‘z faoliyati davomida ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC quduqlarni mustahkamlash xizmati sezilarli natijalarga erishdi:

1. Harorati 150-200 °C gacha, chuqurligi 5000 metrgacha bo‘lgan quduqlar uchun sement qorishmasining o‘rtacha zichligi 2,20 g/sm³ bilan sementlash.

2. Halokatli yutilishi mavjud quduqlarni sementlash.

3. UAQ asosida quduqlarni mahkamlash bo‘yicha ishlar.

4. Chuqurligi 6000 metr bo‘lgan quduqlarda sementlash.

5. Diametri 339,7 mm va 244,48 mm bo‘lgan mustahkamlovchi quvurlarini tushirish uchun CDS uskunasini qo‘llash va boshqa ko‘plab ishlar.

Har yili o‘rtacha 500-600 ta ustunlar tushiriladi va sementlanadi. ERIELL Group quduqlarni mustahkamlash xizmatining faoliyatni rivojlantirish va kengaytirish bo‘yicha uzoq muddatli istiqbolli rejalar hali oldinda.