December 2, 2023

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Ханкиз»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Ханкиз»

В 27 км к юго-западу от Ферганы расположено нефтегазовое месторождение «Ханкиз», открытое и сданное в эксплуатацию в 1957 году.

Лето здесь теплое, морозные дни короткие, снег выпадает редко и держится 1–1,5 месяца. Среднегодовая температура составляет +14–15°С, максимальная температура летом  +45°С, минимальная зимой  –10°С.

Рельеф месторождения равнинный и представляет собой долину между двух холмов. Структура «Ханкиза» состоит из вытянутой по ширине брахиантиклинали – короткой антиклинальной складке слоев горных пород, расположенной на границе Капчугай–Ачисойского антиклинория. По неогеновым отложениям складка имеет длину 8 км и ширину 4 км. Бранхиантиклиналь имеет вид овала, в середине которого лежат древние породы, окруженные более молодыми в виде концентрических колец.

Всего на нефтегазовом месторождении «Ханкиз» пробурено 25 скважин. Залежи нефти промышленного масштаба обнаружены в горизонтах палеогеновых отложений. Они вскрыты на глубинах 1300–1350 м и 1675 м и сложены песчаниками и известняками, проложенными прослоями глины, алевролитов и мергелей.

В 1957–1989 годах были опробованы нижние пласты Ханкизского нефтегазового месторождения, в результате чего выделены 3 горизонта в муянской свите нижнего мела и терригенных отложениях средней юры и установлено, что здесь находятся залежи газа. Эти горизонты сложены песчаниками и прослоены конгломератными, местами карбонатными прослоями. Мощность горизонтов составляет 35–58 м, площадь газа 2,16 км², 3,24 км² и 31,4 км². Химический состав газов этих горизонтов близок друг к другу. Пластовые воды юрского периода сильно солёные, относятся к хлоркальциевому типу.

Месторождение функционирует и сегодня.

O‘zbekistonning neft-gaz konlari: “Xonqiz” neft-gaz koni

“Xonqiz” neft-gaz koni Farg‘ona vodiysida  Farg‘ona shahridan 27 km janubi-g‘arbda joylashgan. Bu kon 1957-yilda ochilgan va o‘sha yili ishga tushirilgan.

Bu yerda yoz iliq, ayozli kunlar qisqa bo‘ladi, qor kam yog‘adi va 1-1,5 oygacha saqlanib turadi. O‘rtacha yillik harorat +14-15°С tashkil etadi, yozda maksimal harorat +45°С, qishda esa minimal harorat -10°С darajagacha bo‘ladi.

Kon relyefi yassi, ikki adir oralig‘idagi vodiydan iboratdir. “Xonqiz” tuzilishi Qapchug‘ay-Achisoy antiklinoriysi chegarasida joylashgan bo‘lib, kenglik bo‘yicha cho‘zilgan braxiantiklinaldan iborat. Neogen yotqiziqlar bo‘yicha burmaning uzunligi 8 kilometrni, eni 4 kilometrni tashkil etadi. Branxiatiklinal oval ko'rinishga ega bo'lib, uning o'rtasida konsentrik halqalar shaklida yoshroqlari bilan o'ralgan qadimgi jinslar yotadi.

“Xonqiz” neft-gaz konida jami 25 ta quduq burg‘ilangan. Konda sanoat miqyosidagi neft uyumlari paleogen davrining gorizontal yotqiziqlarida uchraydi. Ular 1300-1350 metr va 1675 metr chuqurliklarda ochilgan bo‘lib, loy, alevrolit, mergel qatlamlari bilan qavatlangan qumtosh va ohaktoshlardan tuzilgan.

1957-1989-yillarda “Xonqiz” neft-gaz konining pastki qatlamlari sinab ko‘rilgan, natijada quyi bo'r davri muyan svitasida va o‘rta yura davrining terrigen yotqiziqlarida 3 ta gorizont ajratilib ularda gaz uyumlari mavjudligi aniqlangan. Ushbu gorizontlar qumtoshlardan tuzilgan bo‘lib, konglomerat va ayrim joylarda karbonat qatlamlari bilan qavatlanadi. Gorizontlarning qalinligi 35-58 metr, gaz maydonlari 2,16 km², 3,24 km² va 31,4 km²ni tashkil qiladi. Ushbu gorizontlardagi gazning kimyoviy tarkibi bir-biriga yaqin. Yura davri qatlam suvlari juda sho'r hisoblanadi, ular xlorkalsiyli turga mansub.

Hozirgi kunda kondan hali ham foydalanilmoqda.