December 14, 2022

Традиционные и нетрадиционные источники углеводородов

Традиционные и нетрадиционные источники углеводородов

Наряду с чисто газовыми и газоконденсатными месторождениями встречаются и другие, так называемые «нетрадиционные» источники углеводородов. Нетрадиционные источники углеводородов относят к сложнодобываемым и разделяют на несколько групп. О том, какие существуют группы залежей природного газа, рассказываем в рубрике #углеводороды в нашей жизни.

На сегодняшний день нет четкой классификации нетрадиционных источников углеводородов. Кроме газовых, газоконденсатных, газонефтяных и газоконденсатно-нефтяных месторождений выделяют сложнодобываемые месторождения, к которым относятся сланцевый газ, метан угольных пластов, газ плотных пород или коллекторов, газовые гидраты, биогаз.

Нетрадиционные углеводороды разделяют на три группы.

Первая группа: тяжелая и высоковязкая нефть, природные битумы, нефть и газ, залегающие на глубинах более 4500 м и в низкопроницаемых породах, сланцевый газ и метан угольных пластов – это ресурсы первоочередные для освоения, для которых уже имеются промышленные технологии.

Вторая группа: сланцевая нефть, газогидраты, биогаз – ресурсы средней или долгосрочной перспективы, для которых уже разработаны и только разрабатываются технологии.

Третья группа: водорастворенные газы, газ газонасыщенных торфяников и другие – потенциально возможные и гипотетические ресурсы.

Первая и вторая группы наиболее актуальны на современном этапе развития нефтегазовой промышленности.

Сланцевый газ – это газ, сгенерированный нефтематеринской породой и который не мигрировал за ее пределы и содержится в микротрещинах и микропустотах. Сланцевые породы отличаются высокой плотностью и низкой пористостью, газ залегает в небольших изолированных «карманах».

Метан угольных пластов – под воздействием определенных уровней температуры и давления в залежах угля создается метан. При этом, в отличие от сланцевого газа, метан содержится не только в микротрещинах и микропорах угля, но и абсорбируется его кристаллической решеткой.

Газовые гидраты – это кристаллические твердые соединения воды и метана, которые образуются при определенных термобарических условиях и представляют собой кристаллическую решетку льда с молекулами газа внутри нее.

Биогаз – это горючая газовая смесь, состоящая из 50-70% метана, которая образуется из органических субстанций в результате анаэробного и микробиологического процессов. Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза, широк: трава, навоз, зерновые, бытовые и прочее отходы.

An'anaviy va noan'anaviy uglevodorodlar

Sof gaz va gaz kondensat konlari bilan bir qatorda uglevodorodlarning “noan'anaviy” deb ataluvchi boshqa manbalari ham uchrab turadi. Uglevodorodlarning noan'anaviy manbalari qazib olinishi qiyin bo‘lgan moddalar sirasiga kiradi va bir nechta guruhlarga bo‘linadi. Tabiiy gaz qatlamlarining qanday guruhlari mavjudligi haqida #hayotimizda uglevodorodlarning ahamiyati ruknida so‘zlab beramiz.

Bugungi kunda uglevodorodlarning noan'anaviy manbalarining aniq tasnifi mavjud emas. Gaz, gaz-kondensat, gaz-neft va gaz kondensat-neft konlaridan tashqari, qazib olish qiyin bo‘lgan konlar ham ajratiladi. Ularga slanesli gaz, ko‘mir qatlami metani, qattiq jins va kollektor gazi, gaz gidratlari, biogazlar kiradi.

Noan'anaviy uglevodorodlar uch guruhga bo‘linadi.
Birinchi guruhga: og‘ir va yuqori yopishqoqlikdagi neft, 4500 m va undan ortiq chuqurlikda va past o‘tkazuvchan tog‘ jinslarida joylashgan tabiiy bitumlar, neft va gazlar, slanesli gaz va ko‘mir qatlami metani-bu o‘zlashtirish uchun birinchi navbatdagi resurslari bo‘lib, ular uchun sanoat texnologiyalari allaqachon mavjuddir.

Ikkinchi guruhga: slanesli neft, gaz gidrati, biogaz- o‘rta yoki uzoq muddatli istiqbol resurslari bo‘lib, ular uchun texnologiyalar ishlab chiqilgan va hamon ishlab chiqilmoqda.
Uchinchi guruhga: suvda eriydigan gazlar, gaz bilan to‘yingan torf qatlami gazi va boshqalar– potensial mumkin bo‘lgan va gipotetik resurslar kiradi.

Birinchi va ikkinchi guruhlar neft-gaz sanoati rivojlanishining zamonaviy bosqichida ayniqsa faoldir.
Slanesli gaz – bu neft ko‘r jinsida paydo bo‘lgan va uning tashqarisiga ko‘chmagan hamda mikroyoriqlar va mikrobo‘shliqlarda saqlangan gazdir. Slanesli jinslar yuqori zichligi va past g‘ovakligi bilan ajralib turadi, gaz kichik alohida kamgaklarida hosil bo‘ladi.

Ko‘mir qatlami metani–ko‘mir konlarida ma'lum darajadagi harorat va bosim ta'sirida metan hosil bo‘ladi. Bunda, slanes gazidan farqli o‘laroq, metan nafaqat mikroyoriq va mikrobo‘shliqlarda saqlanadi, balki uning kristall panjaralari bilan yutiladi.

Gaz gidratlari – suv va metanning kristalli qattiq birikmalari bo‘lib, ular ma'lum termobarik sharoitlarda hosil bo‘ladi va uning ichida gaz molekulalari bo‘lgan muz kristall panjarasi bo‘ladi.

Biogaz – anaerob va mikrobiologik jarayonlar natijasida organik substansiyalardan hosil bo‘ladigan, 50-70 foiz metandan tarkib topgan yonuvchi gaz aralashmasidir. Biogaz ishlab chiqarish uchun yaroqli bo‘lgan organik chiqindilar ro‘yxati keng: o‘t, go‘ng, don, maishiy va boshqa chiqindilar.