August 28, 2023

УГЛЕВОДОРОДЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ: КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

УГЛЕВОДОРОДЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ: КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Этот природный источник углеводородов используется в различных промышленных сферах – металлургическом производстве, химической отрасли, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, для получения электрической и тепловой энергии, а также в быту.

Из каменного угля добывают серу, цинк, свинец, ванадий. Зола – продукт сжигания – используется в производстве стройматериалов. После специальной обработки получают бензол и ксилол, входящие в состав красок, лаков, растворителей и линолеума. Мы часто используем их во время проведения ремонтных работ.

Но самая распространенная область применения каменного угля в быту – фильтры для очистки воды. Он находится в сменном картридже кувшина, который стоит, наверное, на каждой кухне, чтобы очищать жидкость от вредных веществ, ионизировать и смягчать ее.

UGLEVODORODLAR BIZNING HAYOTIMIZDA: TOSHKO’MIR

Uglevodorodlarning ushbu tabiiy manbai turli sanoat tarmoqlarida– metallurgiya ishlab chiqarishida, kimyo sanoatida, qishloq xo’jaligida, tibbiyotda, transportda, elektr va issiqlik energiyasini olish uchun, shuningdek kundalik hayotda qo’llaniladi.

Toshko’mirdan oltingugurt, sink, qo’rg’oshin, vanadiy olinadi. Kul – yonish mahsuloti– qurilish materiallarini ishlab chiqarishda foydalaniladi. Maxsus ishlov berishdan so’ng bo’yoqlar, laklar, erituvchilar va linoleum tarkibiga kiruvchi benzol va ksilol olinadi. Biz ularni ta’mirlash ishlarida tez-tez ishlatamiz.

Ammo ko’mirni kundalik hayotda eng keng tarqalgan qo’llash sohasi bu – suvni tozalash uchun filtirlardir. U suyuqlikni zararli moddalardan tozalash, ionlashtirish va uni yumshatish uchun har bir oshxonada turgan almashinuvchi ko’za kartridjida joylashgan.